Wat zeggen onze klanten

Wim Marijs, Accon AVM Accon AVM

"In het najaar van 2012 is de content van Cygnus Atratus binnen onze samenstelpraktijk geïmplementeerd. Hiermee is een belangrijke stap richting de toekomst gemaakt. De dossiers worden afgewerkt via het risicogerichte werkprogramma van Cygnus Atratus, waarmee een einde is gekomen aan een uniform werkprogramma voor alle dossiers. Door de risicogerichte aanpak wordt vooraf bepaald welke zaken we belangrijk vinden in een dossier en aan welke zaken we geen aandacht willen/hoeven te besteden. Dit zorgt ervoor dat er binnen de samenstelpraktijk enerzijds efficiënter en anderzijds effectiever kan worden gewerkt.

De implementatie verloopt goed. Wij worden hierbij door de consultants van Cygnus Atratus snel en deskundig ondersteund. Uiteraard heeft het wel enige tijd gekost om deze nieuwe methodiek te implementeren. De 'gedachtegang' bij medewerkers dient namelijk significant te wijzigen. De afgelopen tijd zijn duidelijk stappen gezet en wij verwachten dat binnenkort de dossiers significant verbeterd zijn."

Maarten Rietdijk, Witlox van den Boomen Witlox van den Boomen

"De behoefte bij Witlox Van den Boomen Accountants om tot een gesegmenteerde samenstel aanpak te komen welke zou leiden tot een meer branche gerichte aanpak in plaats de gebruikelijke "one size fits all" aanpak is ingevuld middels de Cygnus Atratus content. Bijkomende wensen hierbij waren: komen tot een grotere mate van efficiency en leveren van toegevoegde waarde voor de klant. Deze wensen worden middels deze content eveneens ingevuld. De winst die is gehaald is dat er op basis van de kennis die het samenstelteam heeft van de klant en vanuit risico analyse keuzes worden gemaakt over de benodigde uit te voeren werkzaamheden. Deze keuzes leiden tot het uitvoeren van minder werkzaamheden, maar wel tot de juiste werkzaamheden. Er worden derhalve nu bij Witlox Van den Boomen Accountants minder uren aan een kwalitatief betere uitvoering van de samenstelopdracht besteed. Deze bespaarde uren worden nu aangewend voor het realiseren van toegevoegde waarde voor onze klanten.

De implementatie van de nieuwe werkwijze en content is gebeurd in samenwerking met Cygnus Atratus. Prettig was dat bij Cygnus Atratus zowel de technische kennis aanwezig is, als de praktijkkennis van samenstelopdrachten. Hierdoor konden we in samenwerking met één partij zowel de content implementeren als de trainingen van de gebruikers organiseren. De flexibiliteit van Cygnus Atratus gedurende het implementatie proces is steeds zeer groot geweest, zodat dit proces steeds is aangepast aan de ontwikkelingen in het gebruik van de content. Er werd steeds snel en adequaat gereageerd op onze signalen en bevindingen. Daarnaast is de begeleiding van Cygnus Atratus erop gericht de "zelfredzaamheid" te vergroten zodat er binnen Witlox Van den Boomen Accountants voldoende kennis wordt gekweekt om de aanpak steeds verder te optimaliseren.

Kortom wij zijn zeer tevreden over de implementatie van de Cygnus Atratus content en de wijze waarop Tom Koning en zijn medewerkers ons hebben begeleid bij de implementatie van de nieuwe samenstelaanpak en verandering in benaderingswijze van samenstelopdrachten bij Witlox Van den Boomen Accountants.

A.L.R. van der Vliet, DRV DRV

"De inrichting van Auditor door Cygnus Atratus kent de nodige flexibiliteit. Ten behoeve van éénduidige documentatie is het dan op onderdelen van belang kantoorspecifieke guidance cq documentatie afspraken te maken. Wij hebben ervoor gekozen ons gedurende drie dagen intensief te laten begeleiden door de consultants van Cygnus Atratus. Daarbij zijn wij uitstekend praktisch ondersteund bij het eenduidig, transparant en vaktechnisch verantwoord inrichten van onze dossiers."

Wim Veerman, Nieuw Leven Nieuw Leven

''Cygnus Atratus heeft haar gecombineerde proces en data-analyse aanpak bij onze organisatie uitgeprobeerd. In zeer korte tijd kwamen hierdoor een aantal belangrijke verbeterpunten voor onze organisatie boven water, inclusief het financiële belang dat ermee gemoeid ging. Wij zouden iedere accountant willen adviseren zichzelf dezelfde vaardigheden aan te leren.''

Chris de Boer, Mercuur Bouw Mercuur Bouw

''Cygnus Atratus heeft haar controlesjabloon getest op onze organisatie. In een tijdsbestek van 2 dagen is onze organisatie doorgelicht. Het viel ons op dat gedurende die 2 dagen uitsluitend belangrijke, branche specifieke zaken stevig bij de kop werden gepakt. De resultaten van het onderzoek stellen ons in staat om ons bedrijf toekomstbestendig in te richten.''